Persons

Home / บุคลากร

นายประจวบ รามณีย์

สาธารณสุขอำเภอตะโหมด

นายสรายุทธ ช่วยศรี

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะโหมด

นายนิวัติ นุ้ยฉิม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสุขประเสริฐ เวชรังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศุภรัตน์ จันทร์เทพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายดลฮากีม สาเหล็ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา อินทรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายณัฐสิทธิ์ สองเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ