Persons

Home / บุคลากร

นายพิลือ เขียวแก้ว

สาธารณสุขอำเภอตะโหมด

นายสรายุทธ ช่วยศรี

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะโหมด

นายนิวัติ นุ้ยฉิม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสุขประเสริฐ เวชรังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศุภรัตน์ จันทร์เทพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายดลฮากีม สาเหล็ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา อินทรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนาท ทองขุนดำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายณัฐสิทธิ์ สองเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิมณต์ โรจนาธิวัฒน์

พนักงานพิมพ์ ส 2