ข้อมูลทั่วไป

Home /About TOHD

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ประวัติความเป็นมาของอำเภอตะโหมด

คำว่า “ตะโหมด” ในปัจจุบัน  เพี้ยนมาจากคำว่า “โต๊ะหมูด” ซึ่งประมาณปี พ.ศ.2485 ตะโหมดมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอปากพะยูน โดยมีขุนประณามตะโหมดภัย (ล้อม ชนะสิทธิ์) เป็นกำนัน ต่อมา ในปี พ.ศ.2496 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศให้ตั้งอำเภอเขาชัยสน  และได้โอนตำบล ตะโหมด ไปขึ้นกับอำเภอเขาชัยสน  และต่อมาได้มีการประกาศแบ่งท้องที่อำเภอเขาชัยสน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตะโหมด  ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอตะโหมด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 103 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2529 ยกฐานะเป็นอำเภอตะโหมด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2529 เป็นต้นมา

คำขวัญอำเภอตะโหมด

"แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก"

สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศ

อำเภอตะโหมด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพัทลุง ระยะทางห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ระยะทาง 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 264.26 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ทางด้านทิศตะวันตกจดเทือกเขาบรรทัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเศรษฐกิจ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ และไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับที่ดอน บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ มีพื้นที่เป็นที่ราบ 66.43 % หรือประมาณ 175.54 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่เป็นภูเขาหรือลูกเนิน 33.57 % หรือประมาณ 88.72 ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิอากาศ อำเภอตะโหมดตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้สภาพอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจำฤดูกาล ทำให้ในปีหนึ่งๆ มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศมีสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2537-2546) อยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนมีนาคม มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 93.4% และเฉลี่ยต่ำสุด 62.54% ปริมาณน้ำฝนจังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลี่ยทั้งปีในช่วง 10 ปี เท่ากับ 2,052.1 มิลลิเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ       จดอำเภอกงหรา  อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้           จดอำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก            จดอำเภอบางแก้ว และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก              จดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวรอยต่อกับอำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

           อำเภอตะโหมด แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งเป็น 3 ตำบล  มีหมู่บ้านทั้งหมด 33 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลแม่ขรี มี 11 หมู่บ้าน  ตำบลตะโหมด มี 12 หมู่บ้าน และตำบลคลองใหญ่ มี 13 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น เทศบาล  5  แห่ง  ประกอบด้วย
- เทศบาลตำบลแม่ขรี      พื้นที่    4   ตารางกิโลเมตร 
- เทศบาลตำบลตะโหมด   พื้นที่   13  ตารางกิโลเมตร
- เทศบาลตำบลควนเสาธง พื้นที่   53.63  ตารางกิโลเมตร
- เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  พื้นที่  70   ตารางกิโลเมตร
- เทศบาลตำบลคลองใหญ่  พื้นที่  51.52  ตารางกิโลเมตร

 

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลประชากร

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ จากประชากรทั้งหมด 24,789 คน แยกเป็นเพศชาย 12,057 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63 และเพศหญิง 12,732 คน คิดเป็นร้อยละ 51.37 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่มีมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 10 -14 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.27 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาเป็นประชากรกลุ่มอายุ 20 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.68 ของประชากรทั้งหมด

Definition 02

Recently, the US Federal government banned online casinos from operating in America by making it illegal to transfer money to them through any US bank or payment system. As a result of this law, most of the popular online casino networks

Definition 03

Recently, the US Federal government banned online casinos from operating in America by making it illegal to transfer money to them through any US bank or payment system. As a result of this law, most of the popular online casino networks

อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด
มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไว้ ดังนี้

  • 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  • 2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
  • 3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  • 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  • 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
  • 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สภาพแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด