นโยบาย - ยุทธศาสตร์

Home /Strategic

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง
 (ปี 2560 – 2564)
ค่านิยม
T        = Teamwork                       ความเป็นทีมงาน
A        Accountability        ความรับผิดชอบ
M       Meekness              ความนอบน้อม
O       = Organization                    การจัดการองค์กรเป็นระบบ
T        = True happiness       มีความสุขอย่างแท้จริง

ทีมสุขภาพอำเภอตะโหมด มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความนอบน้อมเป็นพื้นฐานของการทำงาน เพื่อให้มีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบแบบแผน มีความสุขอย่างแท้จริงทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์  (Vision)
เครือข่ายเข้มแข็ง บริการมีมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

          เครือข่ายเข้มแข็ง หมายถึง  สถานบริการสุขภาพ ทุกหน่วยในอำเภอ และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน มีการบูรณาการงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน

บริการมีมาตรฐาน หมายถึง
1. ระบบสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน
2. สถานบริการสุขภาพในมีคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับบริการเชื่อมั่น และวางใจในระบบบริการสุขภาพที่มีระบบบริการที่โดดเด่น ไร้รอยต่อ มีความสุขระหว่างรอรับบริการ
3. บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของพื้นที่

ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง
ปัญหาการเจ็บป่วย การป่วยตาย และปัญหาสุขภาพที่สำคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่

เจ้าหน้าที่มีความสุข
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี

พันธกิจ  (Mission)
1. นำนโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ให้ยั่งยืน
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของอำเภอให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของอำเภอทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  ให้มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็งให้ประชาชน
มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และ มีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues)
1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอ แบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและศูนย์ข้อมูลสุขภาพของอำเภอ
3. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่มีมาตรฐาน   
4. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)
1. อำเภอตะโหมดประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของอำเภอให้ลดน้อยลง อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
2. มีชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ และระบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการโรคเรื้อรัง  
3. สถานบริการสุขภาพของอำเภอมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้
4. มีผลงานการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของอำเภออย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ  มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี
6. มีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

กลยุทธ์ (Strategies)
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแก้ปัญหาสภาพปัญหาของพื้นที่
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สมรรถนะตามที่กำหนด
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
4. การเพิ่มรายได้จากการให้บริการ ปชช.พื้นที่รอยต่อ รายได้จากงบจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน(UC)
5 .พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมของประชาชน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือให้บริการของหน่วยบริการ ให้ครบถ้วน ทันสมัย
7. จัดระบบการประสานและบูรณากรงานให้มีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาระบบการติดตามนิเทศงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แผนงานประจำปี

แผนงานปฏิบัติงานประจำปี 2563

แผนงานปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คลิ๊กที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด (ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) สามารถ Download ได้ที่ คลิ๊กที่นี่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมดว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมดว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไว้ ดังนี้ download ได้ที่  คลิ๊กที่นี่