โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Home / รพ.สต.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด
จำนวน 11 แห่ง.

รพ.สต.บ้านปลักปอม

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.

Learn More

Physical Therapy

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

Learn More

รพ.สต.บ้านตะโหมด

หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

Learn More

Diagnostic Test

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

Learn More

Skin Surgery

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

Learn More

Surgery Service

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

Learn More

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.